top of page

.

Üyelik Sözlesmesi

CODESIGNN.CO PLATFORMU KULLANIMI SÖZLEŞMESİ
   
1.    TARAFLAR: İşbu Codesign Platform Kullanımı Sözleşmesi (bundan sonra “Sözleşme” olarak anılacaktır),  

(i)    codesignn.co adresinde faaliyet gösteren codesignn.co (bundan sonra kısaca “Sağlayıcı” olarak anılacaktır) ile;
(ii)     ………………………………………..………………………………………..…………………………… adresinde mukim ………………………………………..’ (T.C. No:……. / Vergi No:…….) (bundan sonra kısaca “Müşteri” olarak anılacaktır) veya
………………………………………..………………………………………..…………………………… adresinde mukim ………………………………………..’ (T.C. No:……. / Vergi No:…….) (bundan sonra kısaca “Kullanıcı” olarak anılacaktır) arasında akdedilmiştir.
İşbu Sözleşme kapsamında CoDesign, Müşteri, Kullanıcı ayrı ayrı “Taraf” ya da beraberce “Taraflar” olarak anılacaktır.
Sözleşme’de yer alan tanımlar, tekil olmaları durumunda çoğul halleri ve tersi durumda tekil halleri için de geçerlidir.
İşbu Sözleşme’ye Müşteri veya Kullanıcı olarak taraf olanlar, Sözleşme’deki hüküm ve koşulları kabul etmektedir.

2. SÖZLEŞMENİN KONUSU: Sözleşmenin konusunu, Müşteri’nin projeler, çalışmalar (bundan sonra “Proje” olarak anılacaktır) oluşturabileceği, yönetebileceği ve Müşteri’ye ait bu Projeler’e dahil olabilecek Kullanıcılar’ın bunlara fikir, dizayn, araştırma, veri sağlamak suretiyle katkıda bulunabileceği (bundan sonra “Teslim” olarak anılacaktır), bu kişilerin birbirleriyle etkileşim kurabildikleri çevrimiçi sanal panolar aracılığıyla iletişim oluşturmasına, işbirliği yapmasına ve merkezileştirmesine olanak tanıyan işbirliği platformu (bundan sonra “CoDesign” olarak anılacaktır) hizmeti sunulması, Sözleşme süresince ve Sözleşme’deki şartlar uyarınca CoDesign’ın kullandırılması (“bundan sonra “Hizmetler” olarak anılacaktır) oluşturmaktadır.

Sağlayıcı,  CoDesign Platformu Kullanımı Sözleşmesi ile farklı üyelik tipleri oluşturabilecek olup, Müşteri’nin veya Kullanıcı’nın almış olduğu Hizmetler’in içerik ve kapsamı ile CoDesign’ın kullanımına ilişkin olarak işbu Sözleşme ve eklerinde farklı düzenlemelere yer verilebilecektir. Müşteri’nin/Kullanıcı’nın CoDesign üyeliği ve Hizmetler’in içerik ve kapsamı Ek-1’de yer alan Üyelik Tipi ve Koşulları metninde yer almaktadır. İşbu Sözleşme ile Ek-1 Üyelik Tipi ve Koşulları arasında herhangi bir farklılık olması halinde, Ek-1 Üyelik Tipi ve Koşulları’ndaki düzenlemeler esas alınacaktır.

Müşteriler ve Kullanıcılar, işbu Sözleşme’deki şart ve koşullar ile Hizmetler’in içeriklerinin zaman zaman Sağlayıcı tarafından tek taraflı olarak revize edilebileceğini, söz konusu değişiklikler Müşteriler veya Kullanıcılar tarafından kabul edilmedikçe Codesign’a erişimin ve CoDesign’ın kullanımının durdurulabileceğini, bu hususta herhangi bir itiraz ve taleplerinin olmayacağını peşinen kabul etmektedir.

3. HİZMETLER ve CODESIGN HAKKINDA BİLGİLER:
Sağlayıcı tarafından Müşteri’ye ve/veya Kullanıcı’ya sunulan Codesign platformunun çalışma prensibi ve Hizmetler’e ilişkin esaslar aşağıda sayılmış olup, aşağıda sayılanlardan Müşteri’nin ve/veya Kullanıcı’nın satın almış olduğu Üyelik Tipi’ne dahil olan Hizmetler, Ek-1’de düzenlenmiştir:
3.1. Codesign Müşteri’nin mesleki, ticari, inovatif, sosyal, toplumsal, ekonomik çıktılar yaratmaya elverişli Projeler oluşturarak, Codesign’da üyelikleri bulunan Kullanıcıların bu Projeler’e ekleyeceği Teslimler ile Projeler’in geliştirilmesinin sağlanmasına yarayacak ve Müşteri ile Kullanıcıların birbirleriyle etkileşim kurabildikleri çevrimiçi sanal panolar aracılığıyla iletişim oluşturmasına, iş birliği yapmasına ve merkezileştirmesine olanak tanıyan bir iş birliği platformudur. Codesign platformu Müşteri’ye Sözleşme yürürlükte olduğu müddetçe kullandırılacaktır.
3.2. Müşteriler ve Kullanıcılar CoDesign’da kendilerine ait hesaplar oluşturarak, codesignn.co gibi bilgilerini içeren profiller yaratacaktır.
3.3. Müşteri, Codesign üzerinden açık veya kapalı Projeler oluşturabilecektir.
3.4. Açık projeler, Codesign’da bulunan tüm Kullanıcılar tarafından görüntülenebilir. Kullanıcılar görüntüledikleri açık projelere katılma talebi yollayabilir. Katılma talebinin proje sahibi Müşteri tarafından onaylanması halinde, Kullanıcılar söz konusu Proje’ye dahil olur ve Müşteri’nin izin verdiği çerçevede etkileşimde bulunabilir (bundan sonra “Açık Projeler” olarak anılacaktır.
3.5. Kapalı projeler ise yalnızca Müşteri’nin daveti üzerine, daveti içeren bağlantıya sahip olan Kullanıcılar tarafından görüntülenebilir ve ulaşılabilir. Daveti içeren bağlantıya erişen Kullanıcılar, Proje’ye dahil olur ve Müşteri’nin izin verdiği çerçevede etkileşimde bulunabilir (bundan sonra “Kapalı Projeler” olarak anılacaktır) .
3.6. Açık Projeler’de katılma talebi kabul edilmiş olan Kullanıcılar ile Kapalı Projeler’e davet içeren bağlantı yoluyla dahil olan Kullanıcılar yetkili Kullanıcılar (bundan sonra “Yetkili Kullanıcılar” olarak anılacaktır) haline gelecektir. Yetkili Kullanıcılar’ın Projeler’deki yetkisinin sınırı, etkileşim sağlayabileceği ve erişebileceği hususlar, Codesign platformunda gerçekleştirilebilen eylemlerden hangilerini gerçekleştirebileceği tamamen ilgili Proje’nin sahibi Müşteriler tarafından belirlenmekte olup, Sağlayıcı’nın bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
3.7. Yetkili Kullanıcılar, ilgili Proje’deki Teslimler’e erişebilecek ve bunlara yorum yazabilecektir. Proje’de dahil olan Müşteri ve Kullanıcılar’a mesaj gönderebilecektir. İlgili Proje içerisinde kendisi Teslim oluşturabilecektir. Aynı Proje’de yer alan Yetkili Kullanıcılar birbirlerinin profiline yorum yazabileceklerdir. Söz konusu yorumun, yorumun yapıldığı diğer Yetkili Kullanıcı tarafından onaylanması halinde, diğer Müşteriler ve Kullanıcılar tarafından da görüntülenebilir hale gelecektir. Yetkili Kullanıcılar’ın Proje içerisindeki etkileşimi Müşteri tarafından puanlanabilmektedir. Kullanıcılar’ın CoDesign platformu içerisinde oluşturduğu Teslimler ve yaptığı yorumlar, CoDesign içerisindeki algoritma tarafından performans raporuna dönüştürülmektedir. Kullanıcılar’ın aldığı puanlar profillerinde yayınlanacaktır. Yetkili Kullanıcılar’ın puanları toplamı da Proje puanı olarak yayınlanacaktır.  CoDesign’da gerçekleştirilebilecek bu Madde’de sayılan özellikler, Müşteri tarafından ilgili Projeler’de aktif hale getirilebilir veya devre dışı bırakılabilir. Bu yetki ve sorumluluk tamamen Proje’nin sahibi Müşteriler tarafından belirlenmekte olup, Sağlayıcı’nın bu konuda bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

4.  MÜŞTERİNİN VE KULLANICININ BEYAN VE TAAHHÜTLERİ İLE HİZMETLER’İN KOŞULLARI:
4.1. Müşteri ve Kullanıcı, Sağlayıcı’dan almakta olduğu Hizmetler’in yalnızca CoDesign platformu üyeliği ve kullanımı şeklinde vücut bulan bir uygulama kullanımına yönelik bir takım teknolojik ve dijital hizmetlerin verilmesi olduğunu; bu nedenle Müşteriler’in ve Kullanıcılar’ın eylemleri, faaliyetleri, CoDesign’da gerçekleştirdikleri işlemler, Proje’nin, Teslimler’in gerçekleştirilmesi ve içerikleri bakımından gerekli izin, yetki, hak ve ruhsatlara sahip olup olmadığı, Müşteriler ve/veya Kullanıcılar’ın kendi aralarındaki ilişkiler ve etkileşimleri konusunda hiçbir yükümlülüğü ve sorumluluğu olmadığını kabul etmektedir.
4.2. Müşteri ve Kullanıcılar, CoDesign’daki faaliyetlerinden veya izin, yetki, hak ve ruhsatlara sahip olmamasından dolayı herhangi bir şekilde Sağlayıcı’nın zarara uğramasını önlemekle yükümlüdür.
4.3. Müşteriler ve Kullanıcılar, Hizmetler’den CoDesign üzerinden bir hesap oluşturarak faydalanacaktır. Her Müşteri ve Kullanıcı tek bir hesap oluşturabilecektir. Söz konusu hesap üzerinden gerçekleştirilen tüm işlemlerin, kullanıcı adı ve şifresinin güvenliğini sağlamak tamamen ve yalnızca Müşterilerin ve Kullanıcıların sorumluluğundadır. Hesap bilgilerinin, kullanıcı adı ve şifrenin yetkisiz kişilerin eline geçmesi durumunda, Müşteriler ve Kullanıcılar derhal Sağlayıcı’yı yazılı olarak haberdar edecektir.
4.4. Müşteriler ve Kullanıcılar, CoDesign hesaplarına ilişkin bilgilerinin doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayacaktır. Bilgilerin doğru, eksiksiz ve güncel olmaması yönünde bir şüphe oluşması halinde, Sağlayıcı Hizmetler’i süresiz olarak durdurabilecek veya sonlandırabilecektir.
4.5. Müşteriler ve Kullanıcılar, gönderecekleri katılma talepleri ve davet içeren bağlantıların gizlilik ve güvenliğini sağlamaktan bizzat sorumludurlar.
4.6. Müşteriler ve Kullanıcılar’ın CoDesign’daki eylem ve işlemleri, paylaştıkları içerikler, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuata, genel ahlaka, adaba, Codesign’da yer alan İnternet Sitesi Kullanım Koşulları ve Gizlilik Politikası’na aykırı olmayacaktır.
4.7. Müşteriler ve Kullanıcılar, CoDesign’da yaptıkları paylaşım ve etkileşimlerin, Projeler’in, Teslimler’in ve bunların içeriklerinin, yorumlarının doğru, ahlaka ve hukuka uygun olacağını, Türkiye Cumhuriyeti’nde yürürlükte olan mevzuat uyarınca herhangi bir şekilde kabahat veya suç niteliğinde olmayacağını, hakaret, iftira, tehdit, taciz veya Sağlayıcı ya da CoDesign’ın itibarını zedeleyici içerik taşımayacağını, Sağlayıcı, Müşteriler, Kullanıcılar  veya üçüncü kişiler bakımından hak ihlali teşkil etmeyeceğini, zarara sebep olmayacağını taahhüt etmektedir. Müşteriler ve Kullanıcılar, küfür, cinsel içerik, nefret söylemi, ayrımcılık, tehdit ve şiddet, kişilik haklarına saldırı, üçüncü kişilere ilişkin kişisel veriler ve özel nitelikli kişisel veriler, yasa dışı faaliyetlerin teşviki (uyuşturucu, fuhuş gibi) gibi yorumlar, paylaşım ve içerikler üretmeyeceğini taahhüt etmektedir. Bu gibi hallerde Sağlayıcı söz konusu içerik ve yorumları kaldırabilir, Müşteriler veya Kullanıcılar’ın üyeliğini ve/veya CoDesign ile Hizmetler’e erişimini askıya alabilir ya da sonlandırabilir.
4.8. Müşteriler ve Kullanıcılar’ın, CoDesign’da yapacakları paylaşım, etkileşim, Proje veya Teslim içerikleri üzerinde Sağlayıcı’nın herhangi bir kontrolü bulunmayıp, bunlara ilişkin tüm sorumluluk Müşteriler ve Kullanıcılar’a aittir. Müşteriler ve Kullanıcılar,  paylaşım, etkileşim, Proje veya Teslimlerde yalnızca kendisine ait, gerekli lisans ve izinlerine sahip olduğu ve/veya hukuka uygun yollarla elde etmiş olduğu içeriklere yer verecek veya yer alması için iletecektir. Müşteriler ve Kullanıcılar yalnızca fikri mülkiyetine sahip olduğu veya yasal olarak kullanım hakkını haiz olduğu içerikleri kullanacaktır, kullandırtacaktır. Bu madde hükümlerinin ihlali halinde, bilgisi olması durumuyla sınırlı olmak ve her halükarda kendi inisiyatifinde olmak üzere Sağlayıcı ilgili içeriğin belli bir süre içerisinde kaldırılmasını talep etme, içeriği bizzat kaldırma, içerik kaldırılıncaya kadar Müşteriler ve/veya Kullanıcılar’ın  Codesign’a erişimine ve görünürlüğüne son verme, Hizmetler’i kalıcı olarak sonlandırma ve Sözleşme’yi derhal feshetme yollarından birini tercih edebilir.
4.9. Müşteriler ve Kullanıcılar, CoDesign’da yapacakları paylaşım, etkileşim, Proje veya Teslim içerikleri bakımından, söz konusu içeriklerin gizliliği, fikri ve sınai mülkiyet hakları, ticari sır niteliği ve benzeri durumlar bakımından Sağlayıcı’ya karşı herhangi bir iddia, hak ve talepleri olamayacağını; Sağlayıcı’nın bunları sağlama bakımından bir sorumluluğu olmadığını; paylaştıkları bilgi ve belgelerin fikri ve sınai mülkiyet hakları, gizlilik yükümlülüğü, ifşa etmeme yükümlülüğü, sır saklama yükümlülüğü, ticari sır niteliği gibi hukuki durum, hak ve taleplerin paylaşım, etkileşim, Proje veya Teslim içeriklerini paylaşan kişi ile paylaştığı kişiler arasında olduğunu ve kendi aralarındaki anlaşmalarla şekilleneceği; bu hususların Sağlayıcı’ya herhangi bir sorumluluk yüklemediği konusunda mutabıklardır.
4.10. Müşteriler ve Kullanıcılar, CoDesign üzerinden veya vasıtasıyla elde ettiği Müşteriler, Kullanıcılar veya diğer üçüncü kişilerle ilgili bilgiler ve tüm kişisel veriler bakımından 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili diğer mevzuata uygun şekilde hareket edecek, bu doğrultuda muhafaza edecek, üçüncü kişilerle her ne surette olursa olsun paylaşmayacak, mevzuata aykırı şekilde kullanmayacaktır.  
4.11. Müşteriler ve Kullanıcılar, Sağlayıcı’ya işbu Sözleşme’nin kurulması ve/veya CoDesign kullanımları aşamalarında bildirmiş oldukları adres, telefon, e-posta bilgilerinin ve iletişim kanallarının Sağlayıcı tarafından kendileri ile iletişime geçilmesi,  Sağlayıcı’nın ürün ve hizmetlerinin tanıtım ve pazarlaması, promosyon ve kampanyaların bildirilmesi için kullanılmasına ve söz konusu bilgilerin bu amaçla saklanmasına onay verdiğini beyan eder.
4.12. Müşteriler ve Kullanıcılar, genel bilgilerinin (isim, soyisim, şehir), eğitim bilgilerinin, iş deneyimlerinin, profilindeki yorumların ve katıldığı projenin (*) bilgilerinin CoDesign’daki diğer Müşteriler ve Kullanıcılar tarafından görüntülenebileceğini ve buna onay verdiklerini kabul ederler.
4.13. Müşteriler ve Kullanıcılar, Sağlayıcı ile telefon/çağrı merkezi/e-posta vasıtasıyla ya da CoDesign platformu üzerinden yapacakları tüm görüşmelerin kalite standartları ve Sözleşme’deki karşılıklı yükümlülüklerin ifasının sağlanması gereğince kaydedilebileceğini ve uyuşmazlık hallerinde kullanılabileceğini kabul eder ve onaylar.
4.14. İşbu Sözleşme ve ekleri çerçevesinde Müşteriler ve/veya Kullanıcılar ile Sağlayıcı arasında kurulan ilişki hiçbir şekilde alt-üst işveren, iş ortaklığı, acentelik, şube, ticari mümessil, komisyonculuk, simsarlık olarak yorumlanmayacaktır.  Sağlayıcı tarafından Müşteriler ve Kullanıcılar’a sağlanan Hizmetler yalnızca Madde 2 ve Madde 3’te detayları tanımlanan bir işbirliği platformu olan CoDesign platformu/uygulamasının işbu Sözleşme ve ekleri çerçevesinde kullandırılmasından ibarettir.
4.15. Müşteriler ve Kullanıcılar, Codesign’ın veya Sağlayıcı’nın ürün ve hizmetlerinin adını veya logosunu işbu Sözleşme eklerinde açıkça belirtilen kapsam dışında yorumlanacak şekilde ve kullanmayacağını kabul eder.
4.16. Müşteriler ve Kullanıcılar’ın CoDesign üzerinde veya bağlantılı olarak gerçekleştirdiği işlemler ve eylemler ya da işbu Sözleşme hükümleri ile yürürlükteki mevzuata aykırı eylemleri nedeniyle diğer Müşteriler, Kullanıcılar, üçüncü kişiler veya resmi, idari kurumlar tarafından yöneltilebilecek her türlü talepler, iddialar, hukuki, idari ve cezai yaptırımlar tamamen ve münhasıran ilgili Müşteriler ve Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır.
4.17. Müşteriler ve Kullanıcılar , CoDesign’ı, CoDesign’ ait içerikleri kopyalama, çoğaltma, değiştirme, ters mühendisliğe tabi tutma, geri derleme veya herhangi bir şekilde CoDesign veya Hizmetler’e dahil yazılımın kaynak koduna ulaşma, kullanma, işleme eser yaratma, veri madenciliği yapma ya da  Hizmetler ve Sözleşme’de belirtilmiş kullanım alanları dışında kullanma, yararlanma hakkına sahip değildir.
4.18. Müşteriler ve Kullanıcılar , virüs, zararlı kod, otomatik iptal programları (cancel bots), Truva Atı (Trojan Horse), internet paketi araştırıcısı (flood ping), servis dışı bırakma (denial-of-service) atakları, paket veya IP sahteciliği (spoofing), sahte yönlendirme veya elektronik posta adresi bilgileri veya benzer yöntemler ya da teknoloji kullanımı veya  diğer herhangi bir şekilde CoDesign’a ve Hizmetler kapsamında sunulan sair yazılımlara müdahalede bulunmayacaktır.
4.19. Müşteriler ve Kullanıcılar, CoDesign’ı veya Hizmetler’i benzer veya rakip bir ürün veya hizmet geliştirmek için kullanmak; CoDesign’ın türev çalışmalarını değiştirmek veya oluşturmak veya Hizmetin herhangi bir öğesini kopyalamak; Hizmetler’in mülkiyet bildirimlerini kaldırmak veya gizlemek ya da başka şekillerde Hizmetler’in sahipliğinin kaynağını yanlış tanıtmak; Hizmetler ile ilgili performans bilgilerini yayınlamak; Hizmetler’in çalışmasına müdahale etmek, erişim kısıtlamalarını aşmak veya Hizmetler’e ilişkin herhangi bir güvenlik veya güvenlik açığı testi gerçekleştirmek; üyeliklerini başkalarına satmak, devretmek; herhangi bir sahtekarlık, yanıltıcı, yasa dışı veya etik olmayan faaliyette bulunmak; rahatsız edici, şiddet içeren, pornografik, müstehcen, yasa dışı, karalayıcı, ayrımcı, aşağılayıcı, uygunsuz veya ırksal veya ahlaki açıdan rahatsız edici konular veya içerik barındıran belge ve materyalleri depolamak veya iletmek için kullanmak gibi eylemler için kullanmayacaklarını beyan ve taahhüt ederler.
4.20. Müşteriler ve Kullanıcılar, Sağlayıcı’nın teknoloji sağlayıcılarının güvenlik önlemlerine ve buna ilişkin Sağlayıcı tarafından verilen direktiflere uygun hareket edecektir. CoDesign’a ilişkin tarayıcı ve içeriklerin herhangi bir şekilde değiştirilmesi, Sağlayıcı’nın açık izni olmaksızın CoDesign’dan link verilmesi kesinlikle yasaktır.
4.21. Müşteriler ve Kullanıcılar, Sağlayıcı’nın Codesign üzerinde  gerekli gördüğü değişiklik ve güncellemeleri yapması durumunda, Sağlayıcı’nın  kendilerinden talep edebileceği bakım koşullarına uymayı ve talep edilen işlemleri gerçekleştirmeyi; aksi halde Sağlayıcı’nın CoDesign’a erişimlerini askıya alabileceğini veya sonlandırabileceğini kabul eder.
4.22. Müşteriler ve Kullanıcılar, Sağlayıcı’ya teknik servis, gerekli yazılım, iyileştirme ve güncellemelerin gerçekleştirilmesi için makul olarak ihtiyaç duyulan bilgi ve belgelere zamanında erişim sağlayacaktır. Müşteriler veya Kullanıcılar bunu yerine getirmezse, Sağlayıcı Hizmetler’i sağlama yükümlülüğünden erişim sağlanana kadar kurutulacaktır. Sağlayıcı, kendisine bu Madde çerçevesinde sağlanan bilgi ve belgeleri yalnızca teknik servis, gerekli yazılım, iyileştirme ve güncellemeleri sağlamak amacıyla kullanacaktır.
4.23. Müşteriler ve Kullanıcılar’ın kendisi de , CoDesign’da yer alan içeriklerin arşivlenmesi de dahil olmak üzere gerekli güvenlik, koruma ve yedekleme önlemlerini almaktan bizzat sorumludur.
4.24. Müşteriler ve Kullanıcılar, Sözleşme ve eklerine uygun hareket edip etmediklerine ilişkin Sağlayıcı’nın Hizmetler ve Codesign bağlantılı olarak dilediği zaman denetleme yapabileceğini kabul etmektedir. Müşteriler ve Kullanıcılar, bu denetimleri engellemeyecek ve denetimlerin ve problemlerin çözümünün sağlanması için gerekli kolaylığı sağlayacaktır.
4.25. Müşteriler ve Kullanıcılar’ın Codesign üzerinden gerçekleştirdikleri faaliyetlerden kaynaklanan her türlü vergi mükellefiyeti kendilerine aittir.
4.26. Müşteriler ve Kullanıcılar, Sözleşme eklerindeki ve Madde 7’deki ödeme koşulları ile bağlı olup; Hizmetleri ve/veya CoDesign’ı kullanmadığını sebep göstererek ödemeden imtina edemeyecektir.
4.27. Hizmetler ve CoDesign, 18 yaşın altındaki hiç kimseye yönelik değildir ve bu kişiler tarafından kullanılamaz. Tüm Müşteriler ve Kullanıcılar, 18 yaşın üzerinde olduklarını, bu hususta gerçeğe aykırı beyanda bulunarak Sözleşme’ye taraf olmadıkklarını kabul etmektedirler.

5.  SAĞLAYICI’NIN BEYAN VE TAAHHÜTLERİ İLE HİZMETLER’İN KOŞULLARI:
5.1. Sağlayıcı’nın Müşteriler ve Kullanıcılar’a sunmayı taahhüt ettiği Hizmetler ve özellikler, Madde 2, Madde 3 ve Ek-1’de yer alan Üyelik Tipi ve Koşulları’nda sayılanlarla kesin olarak sınırlı olup, konusu benzer veya orada sayılan Hizmetler için gerekli olsa dahi başka iş ve hizmetler dahil değildir.
5.2. Sözleşme’nin sona ermesi, ödeme yükümlülüklerinde temerrüde düşülmesi veya herhangi bir sebeple Hizmetler’in sonlandırılması halinde Müşteriler ve Kullanıcılar’ın CoDesign’a erişimi derhal sonlandırılacaktır.
5.3. Codesign sadece (*) internet sitesinde ve uygulamasında belirtilen web tarayıcıları ve mobil cihazlarla uyumlu olacaktır. Sağlayıcı belirtilenler dışındaki tarayıcı ve cihazlarla uyumluluk, verimlilik ve çalışabilirlik anlamında  bir taahhütte bulunmamaktadır.
5.4. Sağlayıcı Codesign’da, Hizmetler’de ve yazılımlarda yapılacak güncelleme, iyileştirme veya teknik aksaklık veya gereksinimler, dış kaynak servis ve ürün sağlayıcıların hizmetlerini sonlandırması, aksatması, dış kaynak servis ve ürün sağlayıcıların kendi sistemlerinden gerçekleştirdikleri değişikliklerden kaynaklı durumlar, dış kaynak servis ve ürün sağlayıcıların değiştirilmesi nedeniyle Codesign’a erişimi geçici olarak engelleyebilecek, Hizmetler’in sağlanmasında kesinti gerçekleştirebilecektir. Sağlayıcı erişiminin engellenmesi veya kesinti hallerini mümkün olduğunca kısa sürede sonlandırmaya veya Codesign ziyaret/kullanımının en düşük olduğu zaman aralığında gerçekleştirmeye gayret edecektir.  
5.5. Sağlayıcı Codesign’a, Müşteri ve Kullanıcılar’a, bunların Codesign üzerindeki işlem ve eylemlerine ait olan, işbu Sözleşme çerçevesinde kurmuş olduğu ilişki kapsamında kendisi veya CoDesign ile paylaşılan bilgi ve verileri; güvenlik, yükümlülüklerini yerine getirme, istatistiki veri elde etme amacıyla, Ek-2’de yer alan Kişisel Verilerin İşlenmesine ve Korunmasına İlişkin Politika ve Aydınlatma Metni’ne uygun olarak kullanılabilecek, işleyebilecek, tasnif edip muhafaza edilebilecektir. Sağlayıcı, Müşterilere, Kullanıcılar’a, Codesign’a ve bunların Codesign üzerinden gerçekleştirdiği eylemlere ilişkin verileri, yürürlükteki mevzuat uyarınca yetkili mercilerce talep edilmesi durumunda ilgili yetkili mercilerle veya Müşteriler ve Kullanıcılar’ın arasında uyuşmazlık çıkması halinde tarafların yasal haklarını kullanabilmesi amacıyla Müşteriler veya Kullanıcılar ile ya da yetkili mercilerle paylaşabilecektir.
5.6. Sağlayıcı, Hizmetleri çalıştırmak, iyileştirmek, analiz etmek ve desteklemek ve diğer yasal iş amaçları için kullanım verileri oluşturabilir ve kullanabilir. Müşteriler ve Kullanıcılar, Sağlayıcı'ya Hizmetler veya diğer Sağlayıcı teklifleri ile ilgili geri bildirim veya öneriler sağlarsa, Sağlayıcı geri bildirimi veya önerileri kısıtlama veya yükümlülük olmaksızın kullanabilir.
5.7. Sağlayıcı, Hizmetlerin sunulması ve CoDesign üyeliğinin sağlanması için kendi sunucularını ya da üçüncü kişi iş ortaklarının veya dış kaynak sağlayıcıların sunucularını kullanabilecektir.
5.8. Sağlayıcı’nın Sözleşme ve CoDesign üzerinden yayınladığı sair koşulları gerekli gördüğü durumda tek taraflı olarak değiştirme, bunlara ilavede bulunma, yenileme ve CoDesign ile Hizmetler’in konu, kapsam ve içeriğini değiştirme, erişimini durdurma hakkı saklıdır. Sağlayıcı tarafından Codesign, Hizmetler ve sair koşullar üzerinde yapılan değişiklikler (i) CoDesign’da yayınlandığı tarihte veya (ii) yazılı olarak Müşteriler veya Kullanıcılar’a bildirilmesi (hangisi öncesiyse) ile yürürlüğe girecek olup, bu tarihte Müşteriler veya Kullanıcılar’a  güncel koşulları kabul etmiş addedilir.  
5.9. Sağlayıcı, Müşteriler ve Kullanıcılar’ın yapması gereken Ücret ödemelerinde gecikme, aksama veya hiç ödenmeme durumu söz konusu olduğunda Hizmetler’i, Codesign erişimi herhangi bir bildirime gerek olmaksızın ödeme yapılıncaya dek derhal askıya alabilir.
5.10. Projelerde Taraflar arasında aksine ilişkin bir belirleme olmadıkça Müşteriler ve Kullanıcılar, CoDesign’daki üyelikleri devam ettiği sürece veya üyeliklerinin sona ermesini takip eden 30 gün içinde yazılı talepleri üzerine, kendilerine ait teslim(*) verilerini dışa aktarabilir. Bu dönemden sonra Sağlayıcı, Müşteriler ve Kullanıcılar’a ait verileri silebilir. Müşteriler ve Kullanıcılar herhangi bir zamanda proaktif olarak hesabını ve/veya verilerini silmeyi seçerse, ilişkili tüm veriler kalıcı olarak silinir ve geri alınamaz.  


6. CODESIGN’A İLİŞKİN FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET: CoDesign, CoDesign’ın alan adı ve mobil uygulama şeklindeki kullanım şekilleri, Hizmetler, (*) ve bu alan adı üzerinden gerçekleştirilen uygulamalar, Sağlayıcı’ya veya CoDesign’a ait sosyal medya hesapları ve uygulamalar,  Hizmetler kapsamında üretilen yazılım, tasarım, teknolojik ve dijital faaliyetler sonucu ortaya çıkarılan her türlü üretim, kaynak kod, işleme eser, içerik, slogan, reklama yönelik editoryel içerik ve yaratım, CoDesign’ın tasarım, metin, imge, html kodu ve diğer kodlar da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla tüm unsurları ve benzeri şeyler, Sağlayıcı’nın ticari markaları, ticari görünümü veya CoDesign vasıtasıyla sahip olduğu her tür maddi, fikri ve sınai mülkiyet hakları da dahil tüm malvarlığı, ayni ve şahsi hakları, ticari bilgi ve know-how üzerindeki her türlü hak ve mülkiyet münhasıran Codesign’a aittir. Müşteriler ve Kullanıcılar’a CoDesign ve Hizmetler’e ilişkin olarak yalnızca işbu Sözleşme doğrultusunda şarta bağlı olmak üzere, Sözleşme’nin yürürlükte olduğu süre ile sınırlı, devredilemez ve münhasır olmayan kullanım hakk tanınmıştır.  Sözleşme ve eklerindeki hiçbir ifade ve hüküm, ilgili hak, mülkiyet ve menfaatlerin kısmen veya tamamen Müşteriler ve Kullanıcılar’a devredildiği anlamına gelmeyecektir. Müşteriler ve Kullanıcılar, burada belirtilen haklarını kiralama, alt lisans, yeniden satım ve paylaşıma konu etmeyecek, haklarının kullanımı için başkalarını yetkilendirmeyecek ve haklarını devredemeyecektir.

CoDesign üzerinden Müşteriler ve Kullanıcılar’ın yaratmış oldukları Projeler, Teslimler ve sair yaratım, içerik ve paylaşımlara ilişkin Sağlayıcı veya CoDesign’ın herhangi bir hakkı bulunmamaktadır. Bunlar üzerindeki maddi, fikri, sınai ve sair haklar tamamen Müşteriler ve Kullanıcılar’ın kendi aralarında Projeler’e dahil olurken kabul ettikleri anlaşma, hüküm ve koşullar çerçevesinde belirlenecek olup, Sağlayıcı’nın bu konularda herhangi bir sorumluluğu veya yükümlülüğü olmadığını kabul etmektedirler.

Müşteriler ve Kullanıcılar Hizmetler’i kullanırken veya Codesign Sağlayıcı’nın, iştirakleri, kardeş şirketleri, iş ortaklarının veya herhangi bir üçüncü kişi veya kurumun maddi, fikri ve sınai mülkiyet ve haklarını, kişilik haklarını ihlal etmeyecektir. Aksi halde Sağlayıcı, Hizmetler’i derhal askıya alabilir veya sonlandırabilir.

7. ÜCRET: İşbu Sözleşme ve Ek-1’de yer alan Üyelik Tipi ve Koşulları uyarınca sağlanan Hizmetler karşılığında ödenecek olan ücret (bundan sonra kısaca “Ücret” olarak anılacaktır) ve ödeme şekli ile planı yine Ek-1’de yer alan Üyelik Tipi ve Koşulları belgesinde düzenlenmiştir.
Ücret ödemeleri Ek-1’de yer alması halinde CoDesign’ın halihazırda desteklediği veya ileride destekleyeceği diğer online ödeme hizmet sağlayıcısı platformlar aracılığıyla  da yapabilir.

8. SORUMLULUK VE SINIRLANDIRILMASI ŞARTLARI:
8.1. Müşteriler ve Kullanıcılar, işbu Sözleşme ve eklerindeki hükümlerine aykırı eylemlerinden, ihmallerinden ve Türkiye Cumhuriyeti’nin yürürlükteki mevzuatının ihlal etmelerinden veya CoDesign ile Hizmetler’i kullanmalarından kaynaklı talep ve iddialardan münhasıran sorumlu olup, CoDesign , iştirakleri, kardeş şirketleri, iş ortakları, çalışanları, diğer Müşteriler ve Kullanıcılar veya üçüncü kişilerin doğrudan ve dolaylı, müspet veya menfi zararlarını karşılamayı taahhüt etmektedir.
8.2. Sağlayıcı’nın, Müşteriler ve Kullanıcılar’ın CoDesign üzerinde, vasıtasıyla ya da bağlantılı olarak gerçekleştirdiği işlem ve eylemler bakımından hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Müşteriler ve Kullanıcılar’a Sağlayıcı’nın sağlamakta olduğu, yalnızca CoDesign üyeliği ve kullanımı şeklinde vücut bulan bir yazılım kullanımı, bir takım teknolojik ve dijital hizmetlerin verilmesidir.  
8.3. Sağlayıcı, işbu Sözleşme dahilince açık veya zımni garanti, kazanç, sonuç, başarı elde etme taahhüdü, belli bir beklenti, sonuç ve  amaca uygunluk da dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere açık veya zımni herhangi bir taahhüt ve garanti vermediğini beyan etmektedir.
8.4. Sağlayıcı, işbirliği yaptığı veya hizmet/ürün satın aldığı dış servis sağlayıcıların sebep olduğu aksaklık, bağlantı sorunları vb haller nedeniyle oluşacak durumlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulmayacak olup, Müşteriler ve Kullanıcılar bu nedenle oluşabilecek herhangi bir zararı Sağlayıcı’dan talep edemeyeceğini baştan kabul etmektedir.
8.5. Sağlayıcı’nın CoDesign üzerinden Müşteriler, Kullanıcılar veya sair üçüncü kişilerce gerçekleştirilen eylemler, işlemler ve sağlanan  içeriklerin gerçeklik, uygunluk, güvenirlik, güvenliğini, yetkisini, hukuka uygunluğunu bilme, araştırma, emin olma sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenle bunlar sebebiyle ortaya çıkabilecek zararlara ilişkin olarak Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.
8.6. Müşteriler ve Kullanıcılar, Codesign’a erişim sağlayabilmeleri ve Hizmetler’den faydalanabilmeleri sahip olmaları veya temin etmeleri gerekli donanım, yazılım, internet ve sair bağlantılar, altyapı, cihazlar ve başkaca hizmetlerin temin edilmesinden bizzat sorumludur. CoDesign ve Hizmetler’e erişim, kalite ve niteliğin uygunluğunun internet, donanım, yazılım, bağlantı, altyapı, cihaz sağlayan üçüncü kişi servis/ürün sağlayanın sağladığı hizmetin/ürünün varlığına, uygunluğuna, kalitesine  dayandığı hallerde, bunlarda kaynaklı sorunlarda Sağlayıcı’nın herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Bu nedenlerle Müşteriler ve Kullanıcılar’ın Hizmetler’den faydalanamaması, Sağlayıcı’nın Ücret talep etme hakkına halel getirmeyecek olup, almış olduğu ödemeleri iade etmeyecektir.
8.7. Sağlayıcı, Müşteriler ve Kullanıcılar’a karşı, Platform’un kullanılması ve Hizmetler’in sağlanmasından kaynaklanabilecek hiç bir doğrudan, dolaylı, özel, arızi, cezai, müspet, menfi zarar, kazanç ve itibar kaybından sorumlu olmayacaktır.
8.8. Sözleşme’de Sağlayıcı’nın sorumluluğunun sınırlandırıldığı hükümler saklı olmak üzere, Sağlayıcı’nın Hizmetler kapsamındaki sorumluluğu yalnızca Sözleşme ve eklerinde belirtilen yükümlülüklerini kendisinden kaynaklı olarak ihlal ettiği hallerde ortaya çıkan doğrudan zararlarla sınırlıdır. Sağlayıcı’nın Sözleşme ve Hizmetler kapsamındaki sorumluluğu her halükarda, zararla ilişkili hizmet için Müşteriler veya Kullanıcılar tarafından son on iki ay içerisinde Sağlayıcı’ya ödenmiş olan toplam bedel veya bu şekilde bir ödeme yapılmamış olması durumunda 1.00,00- (bin) Türk Lirası ile sınırlı olacaktır.
8.9. Codesign, tüketilere yönelik olarak değil, işletmeler ve kuruluşlar tarafından kullanılmak üzere tasarlanmış bir işyeri aracıdır. Yasaların izin verdiği azami ölçüde, işbu Sözleşme’ye tüketici hukuku düzenlemelerinin geçerli olmadığını kabul etmektesiniz.
8.10. Taraflar işbu “SORUMLULUK VE SINIRLANDIRILMASI ŞARTLARI” başlıklı madde altındaki hükümlerin Sözleşme’nin esaslı ve asli unsurlarından olduğu, Sözleşme’yi gerçekleştirme iradesinde belirleyici olduğu, maddi hükümler ve sorumluluğun sınırlandırılmasına ilişkin koşulların Taraflarca yasal danışmanları ile de müzakere edildikten sonra hür iradeleri ile kabul edildiğini kabul etmektedirler.

9.    SÖZLEŞMENİN SÜRESİ VE FESHİ:
9.1. İşbu Sözleşme imzası tarihinde veya Hizmetler’in verilmeye başlanması (hangisi önce ise) ile birlikte yürürlüğe girecek ve Hizmetler veya CoDesign erişimi devam ettiği yürürlükte kalacaktır. Sözleşmenin elektronik ortamda imzalanması haline ilişkin olarak, Mesafeli Satış Sözleşmesi hükümleri saklıdır.
9.2. CoDesign erişiminin veya Hizmetler’in bir kısmının veya tamamının deneme süreli olarak ücretsiz sunulması halinde, Sağlayıcı tarafından deneme süresinin bitimine doğru yapılacak bildirime rağmen Müşteriler veya Kullanıcılar tarafından ödemenin gerçekleştirilmemesi halinde Hizmetler deneme süresi sonunda kendiliğinden ve derhal sona erecektir.
9.3. İşbu Sözleşme’nin eki niteliğindeki Ek-1 Üyelik Tipi ve Koşulları belgesinde Sözleşme süresi ve yenileme, uzamaya ilişkin farklı bir düzenleme kararlaştırılmış olması durumunda, anılan hükümler geçerli olacaktır.
9.4. Sağlayıcı, CoDesign ve Hizmetler’in devamlılığı, erişime açık olması hususunda takdir yetkisine sahip olup, 14 (on dört) gün öncesinden yazılı olarak bildirimde bulunmak koşuluyla Sözleşme süresinden önce dilediği zamanda CoDesign erişimini ve Hizmetler’i askıya alabilir veya sona erdirebilir. Bu durumda, Müşteriler veya Kullanıcılar yalnızca Sözleşme süresinden geriye kalan kısımlara ilişkin önceden tahsil edilmiş Ücret ödemeleri söz konusu ise, geri kalan kısma denk gelen bedelleri talep edebilir. Bu hususta Ek-1 Üyelik Tipi ve Koşulları belgesindeki hükümler saklıdır.
9.5. İşbu Sözleşme’de feshe ilişkin kararlaştırılan özel düzenlemeler saklı olmak üzere, Müşteriler veya Kullanıcılar’ın Sözleşme ve ekleri ile mevzuatta yer alan beyan, taahhüt, garanti ve yükümlülüklerine aykırı hareket etmesi ve kendisine yapılan yazılı bildirime rağmen aykırılığı 3 (üç) gün içerisinde gidermemesi halinde, Sağlayıcı takdir hakkı kendisinde olmak üzere Hizmetler’i kısmen veya tamamen askıya alabilir, sonlandırabilir, Sözleşme’yi feshedederek uğramış olduğu doğrudan ve dolaylı menfi veya müspet zararları talep edebilir.
9.6. Müşteriler veya Kullanıcılar’ın faaliyetlerini fiili olarak kısmen ya da tamamen durdurması, aciz hali, kendisi veya üçüncü şahıslarca iflasının talep edilmesi, malvarlığının önemli bir kısmını ya da tamamını kaybetmesi, kayyum tayini, konkordato ile ilgili prosedürlere konu olması halinde işbu Sözleşme Sağlayıcı tarafından derhal ve tazminatsız feshedilebilecek ve Hizmetler derhal sonlandırılabilecektir.
9.7. Sözleşme veya Hizmetler’in işbu Sözleşme’de belirtildiği üzere herhangi bir nedenle askıya alınması veya feshedilmesi halinde, Müşteriler veya Kullanıcılar hiçbir şekilde tazminat, kazanç veya iş kaybı, müşteri kaybı, itibar kaybı, yoksun kalınan kârı, doğrudan-dolaylı zararları, veri kaybı, üçüncü kişilerin iddia ve talepleri veya her ne ad altında olursa olsun hiçbir hak,  tazminat, ödeme talebinde bulunamayacaktır.
9.8. Sözleşme veya Hizmetler’in Müşteriler veya Kullanıcılar’dan kaynaklı nedenlerle askıya alınması ya da sona erdirilmesi halinde Müşteriler veya Kullanıcılar tarafından ödenen tutarlar iade edilmeyecektir. Bu hallerde, Sağlayıcı Sözleşme’nin normal süresine ilişkin Ücret’i talep edebilecektir.

10. MÜCBİR SEBEP: Yangın, su baskını, doğal afet, salgın hastalıklar, savaş hali, şiddet olayları, toplumsal olaylar, olağanüstü hal, grev, lokavt, sabotaj, yasa, tüzük, yönetmelik, yetkili mercilerin kararları, güç kesintileri, internet kesintileri, altyapı sorunları ile uygulamaları ve sair Taraflar’ın kontrolü dışında gerçekleşen, işbu Sözleşme’nin imzası tarihinde mevcut olmayan ve Taraflar’ın işbu Sözleşme ile belirlenen yükümlülük, beyan ve taahhütlerini ifa etmelerini imkansız kılan ya da önemli ölçüde zorlaştıran olayların gerçekleşmesi halinde, söz konusu olaylara maruz kalan Taraf diğer Taraf’ı en geç 7 (yedi) gün içerisinde durumdan yazılı olarak haberdar edecektir. Mücbir sebep hallerinin ortaya çıkması halinde, ilgili Taraf mücbir sebepten etkilendiği ölçüde yükümlülüklerinin ifasından imtina edebilecektir. Mücbir sebep süresi boyunca hakları ifa edilmeyen tarafın yükümlülükleri de askıya alınacaktır. Mücbir sebebe maruz kalan Taraf’a ilişkin olarak mücbir sebep halinin 60 (altmış) günden uzun sürmesi halinde, diğer Taraf Sözleşme’yi tazminatsız olarak feshedebilecektir.

11. GİZLİLİK: Taraflar, işbu Sözleşme ile ilgili olarak ya da bağlantılı olarak edinmiş olduğu diğer Taraf’a, Codesign’a, Hizmetler’e ilişkin gizli olarak tanımlanmış olan ya da mahiyeti itibarıyla ya da ifşa edilme şartları itibarıyla açıkça gizli olduğu belli olan her türlü formattaki bilgileri veya hassas nitelikteki ticari bilgileri ve verileri (bundan sonra kısaca “Gizli Bilgi” olarak anılacaktır) gizli olarak tutmayı ve bu bilgileri hiçbir üçüncü kişiye ifşa etmemeyi taahhüt eder. Müşteriler veya Kullanıcılar’ın bu maddedeki yükümlülüklere uymaması halinde, Sağlayıcı, Ücret’i iade etmeksizin Hizmetler’i askıya alma, sonlandırma veya Sözleşme’yi feshetme hakkına sahiptir. Taraflar, gizlilik yükümlüğüne aykırı davranmaları nedeniyle Gizli Bilgi’si ifşa edilen Taraf’ın uğramış olduğu doğrudan ve dolaylı tüm zararlarını tazmin edecektir.

12. DEVİR VE TEMLİK: Müşteriler ve Kullanıcılar, işbu Sözleşme kapsamındaki hak ve yükümlülüklerini üçüncü kişilere devir ve temlik edemez. Devir ve temlik Sağlayıcı’nın önceden vereceği yazılı onaya tabidir. Sağlayıcı ise Sözleşme kapsamındaki tüm hak ve yükümlülüklerini devir ve temlik etme hakkına sahiptir.  Sözleşme ve ekleri Tarafların halefleri açısından bağlayıcıdır.


13. DAMGA VERGİSİ: Sağlayıcı, Sözleşme’ye ve Hizmetler’e ilişkin doğabilecek damga vergisini öder.

14. FERAGAT: Sağlayıcı’nın Sözleşme’den ya da mevzuattan kaynaklanan herhangi bir hak veya talebini ileri sürmemiş olması, bu hak veya talepten feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır. Sağlayıcı’nın herhangi bir hakkından feragat etmesi sadece yazılı olarak yetkili temsilcisi tarafından imzalanması halinde geçerlidir.

15. BİLDİRİMLER: Müşteriler ve Kullanıcılar ile kurulacak iletişimler kayıt olurken bildirdiği e-posta adresi, adres, telefon numaraları veya CoDesign platformunda yapılacak bildirimler üzerinden kurulacaktır. E-posta adresi, adres veya CoDesign platformunda yapılacak bildirimler ile yapılan iletişim yazılı iletişimin yerini tutar. E-posta adresini güncel tutmak ve CoDesign’ı bilgilendirmeler için düzenli kontrol etmek Müşteriler ve Kullanıcılar’ın sorumluluğundadır. Türk Ticaret Kanunu Madde 18/3 hükmü saklıdır. Tarafların adreslerinde meydana gelen değişiklikler ancak yazılı olarak diğer tarafa bildirildiği takdirde geçerlidir.

16. SÖZLEŞMENİN GEÇERLİLİĞİ VE BÜTÜNLÜĞÜ: İşbu Sözleşme ve eklerinin herhangi bir hükmünün geçersizliği, yasaya aykırılığı veya uygulanamaması, Sözleşme’nin geri kalan hüküm ve düzenlemelerinin yürürlüğünü ve geçerliliğini etkilemeyecektir. İşbu Sözleşme ekleri ile bir bütündür, Taraflar arasındaki anlaşmanın tamamını oluşturur ve konusuna ilişkin olarak daha önce akdedilmiş sözlü veya yazılı tüm anlaşmaların yerini alır.

17. UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE DELİL SÖZLEŞMESİ: İşbu Sözleşme ve eklerine ilişkin olarak ya da uygulanmasından ve yorumlanmasından doğabilecek tüm uyuşmazlıklarının çözümünde, Türkiye Cumhuriyeti Kanunları uygulanır ve münhasıran İzmir (Merkez) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Taraflar, Sözleşme, CoDesign ve Hizmetler’e ilişkin uyuşmazlıklarda Sağlayıcı’nın defter ve kayıtları ile dijital, elektronik, bilgisayar kayıtlarının (e-posta yazışmaları, internet trafik bilgisi ve erişim kayıtları[log] ve benzeri) Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun 193. maddesi uyarınca kesin delil teşkil edeceğini kabul ederler.

18. SON HÜKÜMLER: Müşteriler ve Kullanıcılar, Sözleşme öncesinde kendilerine Sözleşme’yi ve CoDesign ile Hizmetler’i bağımsız olarak inceleme ve değerlendirme şansı tanındığını ve Sözleşme’yi bunun sonucunda imzaladığını, Sağlayıcı’nın CoDesign ve Hizmetler’i belirli bir kişi, işletme ya da amaç için uygun ve yararlı hale getirmeye yönelik bir girişimi olmadığını ve sonrasında da böyle bir yükümlülüğü olmadığını kabul etmektedir. Müşteriler ve Kullanıcılar , CoDesign’ı ve Hizmetler’i “olduğu hali” ile kabul etmektedir. İşbu Sözleşme’ye taraflar adına imza atan kişiler, Sözleşme’yi imzalamaya ilişkin olarak tam yetki sahibi olduklarını, aksi takdirde bunun sonuçlarından ve Sözleşme’de o tarafça üstlenilmiş yükümlülüklerden şahsen sorumlu olacaklarını beyan ve taahhüt ederler.

Love, Design, Innovate

bottom of page